INDIAN RESIDENTIAL, DAY,
AND INDUSTRIAL SCHOOLS

Trigger Warning: readers may be triggered by the recount of Indian Residential Schools. To access a 24-hour National Crisis Line, call: 1-866-925-4419. Community Assistance Program (CAP) can be accessed for citizens of the Anishinabek Nation: 1-800-663-1142.

Inendamowni Mno-zhiyaawin Aabjichiganan miinwaa Aasgaabwitaagewinan

Ayaamgwaamtaagoziwin:  Giishpin maanda wiindamawewziwin gashkendmowinimgak, maa ge giizhpin mnwezyin gwaya waa-bzindaag, , gdaa-zhi-giigid oodi sa:

ResourceContactLinks
Anishinaabe Dnizii-gkinoomaagewigamigong Maanzhse Giigdowaabkoons ezhbiigaadeg
Available 24/7, 365 days a year. The service is provided by Homewood Health. People often use CAP for personal challenges such as relationship concerns, anxiety, depression, addictions, greif, coping with health issues, family or parenting issues, or work-related challenges.
1-866-925-4419
Anishinaabeg miinwaa Inuit ezhnikaazjig Bgosendmo-wii-mnoyaang Naadmaage Biyaabkoons1-855-242-3310
Abinoojiinyag Naadmaage Biyaabkoons: 1-800-668-6868
Gashkendmowin Aasgaabwitaagewin 24/7 zhi-giigdan 1-800-721-0066
Canada Gashkendmowin Naadmaagewinan1-833-456-4566 maa ge pkitebiigen 45645
Anishinaabe Eshkiniigid Gashkendmowin Giigdowaans1-877-209-1266
Giigdan Wii-Noojmomong1-855-554-HEAL (4325) (Anishinaabekwewag memdige)
Inendamowni Mno-yaawin Naadmaage’aabkoons1-866-531-2600
Culture for Life (Online)www.cultureforlife.ca
First Nations Health Authority www.fnha.ca/wellness
NAN HOPE1-844-NAN-HOPE (626-4673)
MMIW Crisis Line 1-844-413-6649
Ezhnikaadeg: Anishinaabekiing Wenpash Dazhiikewini’Naadmaagewin (CAP)
Temgad Wemtigoozhiimining miinwaa Zhaagnaashiimwining.

Waawiindmaagem wii bwaa dibaajimong

Gdoo-CAP temgad manpii manj go iidig pii mnwezyin, niishtana-zhi-niiwin dbagiiswaan, niizhwaaswi giizhgadoon enso ngo-namegiizhik, niswaak zhi-ngodwaasmidna zhi-naanan giizhgadoon enso ngo-bboon.

Bemaadzijig nitaa aabjitonaawaa CAP onji sa ingodoodewiziwin miinwaa kognaawsang, osidaawendamowin, migoshkaadendamowin, ojaanimendamowin, biminzha’aamang mno’ayaawin, miinwaa gashkendmowin aasgaabwitaagewin temgad.

Wenpash temgad kina go debendaagzijig Anishinaabekiing debendaagwak omaa Anishinaabekiing.
1-800-663-1142
ANISHINAABE GBAAKODII-GKINOOMAAGEWIGAMIGOON GIIZHENDAMOWIN MNO-ZHIYAAWIN AASGAABWITAAGEWIN

Owi sa Anishinaabe Dnizii-gkinoomaagewigamigoon Giizhendamowin Mno-zhiyaawin Aasgaabwitaagewin (IRSRHSP) dninmaagenaa’aa waankiiyenmowin, giimoodaajmowin, dabaandendmowin miinwaa gaawiin dbaakonige’aamdaziim mno-zhiyaa inendamowin miinwaa inamaji’o aasgaabwitaage naadmaadwinan, miingaazoog sa ge’eg ge-debnangiba gaa-gkinoomaagzijig Anishinaabe Dnizii-gkinoomaagewigamigoon miinwaa da-inoodewiziwinwaa kina go bemiyaamgak
Anishinaabe Dnizii-gkinoomaagewigamigoon Moshe-wiindmaagewin, waa’aach go wi Common Experience Payments ezhnikaadeg (CEP), Independent Assessment Process (IAP), Gweyakwaajimowin miinwaa Boonenindiwin Anookiiwin (TRC) Danakmagiziwinan miinwaa Minjimemdamowini Danakmagiziwinan.

Gdaa-zhaa oodi asabii-mzinigning maagbijgeyin MANPII

Gonda IRSRHSP ezhnikaazjig daa’aanaa’aa Nii’inaa Anishinaabe Dnizii-gkinoomaagewigamigoon Gashkendmowini Biyaabkoons (1-866-925-4419) e-miinaa’aajig we’iib inamaji’o aasgaabwitaage naadmaadwin ne’en sa gaa-gkinoomaagzijig oodi Anishinaabe Dnizii-gkinoomaagewigamigoong. Yaawag niishtana-zhi-niiwin dbagiiswaan, niizhwaaswi giizhgadoon enso ngo-namegiizhik.

Nondan sa anokiitmaagewinan IRSRHSP eyaamgik miinaa’aan:

Gaa-gkinoomaagzijig oodi Anishinaabe Dnizii-gkinoomaagewigamigoong: Kina go gaa- gkinoomaagzijig oodi Anishinaabe Dnizii-gkinoomaagewigamigoong, gtowe go ezhigaabwid maa ge endaad manpii Canada ezhnikaadeg, gaa-zhaajig oodi Anishinaabe Dnizii-gkinoomaagewigamigoong ezhbiigaadeg oodi 2006 Anishinaabe Dnizii-gkinoomaagewigamigoon Moshe-wiindmaagewin daa-miingaazoog anokiitmaagewinan enjbaamgag omaa Giizhendamowin Mno-zhiyaawin Aasgaabwitaagewin.

E-ngodoodegizjig gaa-gkinoomaagzijig: Nsadwenjigaadeg sa wi gaa-zhi-bsakaagemgak ne’en Anishinaabe Dnizii-gkinoomaagewigamigoon, Giizhendamowin Mno-zhiyaawin Aasgaabwitaagewin nokiitmaagewinan daa-debnaanaa’aa e-ngodoodegizjig gaa-gkinoomaagzijig oodi Anishinaabe Dnizii-gkinoomaagewigamigoong. E-ngodoodegizjig gaa-gkinoomaagzijig dagongaazoog wiijiiwaagnag; gaa-kognigaazjig endadaa’aad gaa-gkinoomaagzijig Anishinaabe Dnizii-gkinoomaagewigamigoong; miinwaa go wegwendig enwendaasad gaa-moozhtood gaa-zhi-bsakaagemgak wi sa aanike bimaadiziwini-nsadaa’iindendamowin gaa-bi-njibaamgak sa mnik oodi gaa-yaad e-ngodoodegizid oodi sa Anishinaabe Dnizii-gkinoomaagewigamigoong.

Free mental wellness, trauma, and crisis support is available 24/7 to any citizen of the 39 Anishinabek Nation member First Nations. Contact 1-800-663-1142 for immediate support or go to the online request form: https://voxco.homewoodhealth.com/SE/1/ResidentialSchoolSupport/

Phone and virtual supports are available, and group/family sessions can be arranged.