INDIAN RESIDENTIAL, DAY,
AND INDUSTRIAL SCHOOLS


Trigger Warning: readers may be triggered by the recount of Indian Residential Schools. To access a 24-hour National Crisis Line, call: 1-866-925-4419. Community Assistance Program (CAP) can be accessed for citizens of the Anishinabek Nation: 1-800-663-1142.

Anishinaabe Dnizwin, Giizhigak, Izhitoowin miinwaa Gweknige Gkinoomaagegamig

Mewizha izhi-bmaadziwin oodi sa Anishinaabe Dnizwin Gkinoomaagegamig manpii Canada

Gdoo-giizheninjge dibaajmowininaanh gwiindmaagonaanh gaa-bi-zhi-dnakiiying miinwaa gaa-zhi-maajiigying manpii Mshiikenh Mnising. Niibna shi-mdaaswaak nso-bboon gdi-inaadziwininaanh miinwaa gigkendmowininaanh ggii-naadmaagonaanh wii-minogiying miinwaa wii-gshkitmaaying omaa ezhi-aanjseg gegoo. Ggii-daami ko gaa-nji-mnobdeg bimaadziwin zaam ggii- mshkowendaagwad gdi-inaadziwininaanh.

E-maawnji-mchaag dibaakonigewin gbimaadziwininaaning gii-maajtaamgad pii gii-bi-dgoshnowaad nebwaachwejig mkaan kiing gaa-bi-njibaajig gaa-bi-wiijkiwenhkaazjig. Wiidookdaadwinan miinwaa maamaanendowinan gii-zhitoonaanwaan gonda gaa-bi-shki-dgoshnajig. Wiiba dash gwa, mekadekwanyeg gii-bi-dgoshnoog gdakiimnaaning wii-bi-zhaabwiinmaagoying giiyenh gda-jichaagminaanin – gii-wiikjitoonaawaa wii-zhaabwinigoying giinwi. Niibna gdi-nii’inanh gii-mno-daapnaanaawaa wi ishki-zhitwaawin zaam gii-waamdaanaawaa gegaa ezhi-naasaab zhinaagwak giinwi gdi-Gzhemanidoominaan miinwaa wiinwaa wdoo-manidoomwiwaa. Aanwi dash wii gwa, gonda mekadekwanyeg niizhing nikeyaa gii-inendamoog. Ni’ii gii-inendamoog wii-bizaani’iwewaad miinwaa wii-naasaab wii-zhi’aa’aad wii-dazhiikamowaad gdakiiminaanin. Pii dash gotaamgizwin gaa-mamaajiimgak wiinwaa onabiwiniwag, eshkam dash giinwi noondaash ggii-ni-aabdizmi wii- maanendiying. Wiiba dash gwa ggii-aawimi nanaakonjignag wii-zhitowaad nii’inaa wiikjichgewin. Aaniish go naanh ishki nii’inaan ge zhi-zhi-daapnamwaad zhaazhi etegin akiinsan?

Owi sa ishki-nii’inaawin manpii Canada ezhnikaadeg aapji gii-giizhendmoog wii-mkamwaad waa-zhi-naawsidowaad wi “anishinaabe znagkamgizwin” wii-naasaab wii-zhi’agowiing miinwaa wii-onaakonigowing. Wii-naawtowaad sa wi gii-nendmoog “wii-nsaa’aad anishinaaben biinji-binoojiinh” mii dash giiwenh giizhendmowaad wda-“anishinaabe znagkamgizwin”. Mii giiwenh maanda wiikjitowaad wii-gaasiibiimowaad gdi’naadiziwininaanh miinwaa g’bimaadiziwininaanh miinwaa wii-naabsidowaad wiinwaa ezhi-naabwaad miinwaa ezhi-bmaadziwaad. Maanda dash Izhitowini-gkinoomaagegamigoon gii-zhichigaade Canada jibwaa aawang aki-dazhiikewin. Nonda gkinoomaagegamgoon gii-nendaagwad wii-gkinomowaa’aad anishinaabe abinoojiinyan ne’en onabiwinini ishki-zhichigewinan. Nonda gkinoomaagegamgoon namewini-gkinoomaagegamgoon gii-aawinoon, mekodekonyeg gii-bmibdetoonaa’aan, mii go eta wii-gwekitowaa’aad anishinaaben wii-aname’aadzinid.

Wiiba dash wii gwa gaa-shkwaa-gwayakondiwichigaadeg 1867, gonda MacDonald ogimaawin gii-zhitoonaa’aa wi Indian Act ezhnikaadeg miinwaa gwa Anishinaabe Dnizi-Gkinoomaagegamgoon. Maaba dash Macdonald ezhnikaazad, nonda gaa-wiikjitowaajin naasaab wii-zhi’agowiing gaawiin gii-mshkowziimgasnoon. Gdoo-nii’inawininaanh gii-mjignaanaa’aa gdinaadziwininaan, gdebwe’endmowninaanh, ezhi-bmaadziying miinwaa dash maawnji piitendaagwak, gdakiiminaani. Owi Anishinaabe Dnizi-Gkinoomaagegamgoon gii-mzinitoonaawaa maawnji-shkwaach wii-bmowaad e-maawnji-mchaag negaabjigemgak akiikaan wii-zhitood. Mii dash gii-naakniged abinoojiinyan ge bimwidowaad maanda bimiwanaawin.

Mii dash pii gaa-nsabboonigak 1920, aabdeg go kina Anishinaabe binoojiinyag wii-zhaa’aad dnizi-gkinoomaagegamgoong ngodwaasobboongizwaad piish mdaaswi-shi-ngodwaaswi. Onjida dash gwa giwi abinoojiinyag gii-maajiingaazoog waasa gaa-bi-njibaa’aad wii-giizhkanamowaad e-zhi-zginmowaad wda-ngodoodegizwinwaa miinwaa wda-inaandziwinwaa. Ooshme ngodwaak nso-bboon gii-zhiwebad maanda piish gwa niibna aanke-bimaadiziwinan Aanishinaabeg gii-bi-kognigaazwaad zhiwe dnizi-gkinoomaagegamgoong. Piish go abinoojiinh gaa-biindged omaa gkinoomaagegamgoong, kina go gegoo e-yaawiwaad gii-giichgobnamaawag, waa’aach go da-noozwinwaa. Gii-twaakwekonigaazoog, miinwaa gii-gnamaagaazoog wii-nishnaabemwaad. Gaa-go gii-gchi-gkinoomaagaasiiwag zaam aapji gii gwiwnaandmoog miinwaa gii-aakziwag ji-gkendmowaapa e-gknoomaagaazwaad. Gonda abinoojiinyag gii-aabanakiichgaazoog miinwaa gii-dibenmigaazoog. Gaawiin gii-zaagaasiiwag. Aapji niibna nikeying gii-gchi-goopjigaazoog. Pii dash gaa-giizhiitaa’aad gkinoomaagaazwaad gchi-waasa nikeying gii-kowebnigaadenoon wdoo-anishinaabe-aadziwiniwaa. Aanike bimaadiziwini-nsadaa’iindendamowin miinwaa gii-nagaazoog wii-bminjimwaad bmaadziwin, mii wi gaa-doodaagwaad ne’en anishinaabe dnizi-gkinoomaagegamigoon.

Booch dash wii gwa, aapji go kii-nagaazmi ji-biindgengiba miinwaa ji-mnomaajiishkaangiba myegwekiing gaa-zhiingenigying. Kii-bi-nagaazmi wii-gshkewziying neniizhing nikeying gdoo-aadziwininaanh miinwaa wiinwaa. Mii gonda anishinaabe dnizi gkinoomaagegamgoon gaa-inendmaowad. Gaawiin gonda onabiwininiwag gii-bshigendziinaawaa wii-dgongoying wiinwaa da-kiimwaang. Gaa-naajimowaad dash wi pii gii-ngonaagziigomi wiiba go nsa-bboon. Gaawiin gii-tesnoo gegoo gegeti naaknigewin kiinwaa wii-yaaying da-kiimwaang. Macdonald da-naaknigewin gii-nokiimgadni we’eni gwa. Anishinaabe kiin dash gii-aawnoon Canadian ezhnikaadeg kiin miinwaa go kii-naaknigomi wii-dibenmigyin Canada, gaawii gwa debendaagozid, dash gwa debenmigaazad.

Mii zhaazhi niishtana-shi-naanan-nsa-bboon gonda Royal Commission on Aboriginal People (RCAP) ezhnikaadeg gaa-ko-zhinoomaage’aad gaa-mkamwaad. Gonda RCAP ezhnikaadeg gii-gikendmowkiiwag kina manpii akiing gaa-zhi-gwensa-zegkamgizwaad omaa dnizi gkinoomaagegamgoong. Wiiba dash wii gwa, Gchi-zhoonyaawigimaa Anishinaaben bemiikwaad gii-gaagiizom gaa-zhiwebdanig oodi gkinoomaagegamgoong. Mii dash zhiw gaa-nji-maajtaamgak niibna noojimowinan. Wiiba dash igo gaa-zhaabwiijig gii-maadookiiwag dibaajmowiniwaan, gaa geyaabi nchke miinwaa bekaa gii-wiisenziiwag. Mii dash gii-maajii-tkonindwaa gonda Gimaag miinwaa gmaakpii Anishinaabe Dnizi Gkinoomaagegamgoon Nanaa’ichigewi-mzinigan (IRSSA) gii-zhichigaade nisawiya’iing Crown miinwaa Assembly of First Nations.

Gaa-zhaabwiijig dash bangii gii-dbamaagaazwag gii- godagindwaa oodi gkinoomaagegamgoong. Nonj dash wii gwa gii-gchi-piitendaagwad Canada gii-daapnang gaa-zhichiged miinwaa gaa-naakniged wii-ggweji-aanji’aa’wiwaad bemaadzinjin. Aanwi go aanwi namegamgoon gaa-bmibdetoojig nonda gkinoomaagegamgoon, Gimaag Canada gii-psakaagonaa’aa nonda inaajimowinan. Gweyakwaajimowin miinwaa Boonenindiwin Anookiiwin (TRC) gii-niiaaninaa’aa zhaangsomdina-shi-niiwin andonge zhichigewinan wii-ganoondamowaad nonda aabiinji-zhichigewinan miinwaa dibinawewiziwinan omaa IRS-ing. Gonda TRC gii-zhibii’aanaawaan nonda gaa-zhi-gwensa-zegkamgizwaad omaa gkinoomaagegamgoong, mii dash go gaagige ji zoonkobiimgag omaa Canada gwayakwaajimowining. Gonda TRC gii-giizhendmoog sa ge’ek dnizi gkinoomaagegamgoon gii-aawangin “ogimaag gaa-zhi-ggweji-wiikjitowaad wii-ntowaad Anishinaabe aadiziwinan miinwaa inwewinan miinwaa wii-aanji’aa’wiwaad Anishinaaben geyaabi wii-bwaa-ayaawiwaad dash go bemaadzid”. Waa-zhi-ni-zhaaying dash niigaan da-giizhendamomgad dash wegnen dno’og aki Canada ge-aawang nongwa miinwaa niigaan.

Anishinaabe-kiing gii-aawan endaawaad ooshme baashkjiying niish mdaaswaak nsa-bboonan megwaach naanan dnizii-gkinoomaagegamig, ngodwe’aanan Anishinaabe Giizhigado Gkinoomaagegamigoon miinwaa anoonj geyaabi  Izhitowini-gkinoomaagegamgoon.  Niibna mdaasaak Anishinaabe abinoojiinhag gii-biindge’ebnigaazoog zhiwe Gchi-gimaa gaa-dibendang gkinoomaagegamgoon.  Aanwi dash go aanwi gii-gchi-wiikjichigaadeg wi naasaab wii-zhi’agowiing, geyaabi go zhonda gda’aami.  Aanj go geyaabi ggii-gkendizmi miinwaa gikendaanaanh enjibaaying.  G’minjonaanaanh gnishnaabemowininaanh miinwaa gdaanke-ninmowaanaanig gdabinoojiiminaanig.  G’nastataanaanh gaa-zhi-mjidoodaagoying miinwaa aaniish gaa-nji-zhichgewaad iwi.


Our Story Our History


Subscribe to Receive News & Updates

Indian Residential, Day, and Industrial Schools

If you are a survivor, family member of a survivor or would like to receive news, updates and important calendar dates please fill out the form and submit your email. We will send out news periodically.

Your personal information and email is kept confidential. We do not share users personal information with anyone.